10/12/55

คนเก่ง คนดีศรีภาษาไทย

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับคนเก่งคนดีศรีภาษาไทยทุกคน และขอยกย่องในความวิริยะอุตสาหะในการสอบจนประสบความสำเร็จ   นางสาวพรรณภา   แสงยะรักษ์    
    ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                    


                                                                                                                                
               
                     
 นางสาวโปรดปราน   คำเปลว 
 ภาษาไทย  คณะครุศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 นางสาวณัฐกานต์   บุญปก
 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
 คณะมนุษยศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


                  

 นางสาวจรรยา    ตระการ                          
  ภาษาและวัฒนธรรมไทย                                     คณะมนุษยศาสตร์                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย