7/5/56

ตัวชี้วัด ม.ปลายตัวชี้วัด ม.4      เทอม 1
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

2. ตีความ แปลความและขยายความเรื่องที่อ่าน

3. ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆภายในเวลาที่กำหนด

4. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ

5. มีมารยาทในการอ่าน

6. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

7. เขียนเรียงความ

8. เขียนย่อความจากสื่อที่มีรูปแบบและเนื้อหาหลากหลาย

9. มีมารยาทในการเขียน

10. สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

11.มีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟังและดู

12. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูด

ตัวชี้วัด ม.4      เทอม 2
1. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังและลักษณะของภาษา

2. ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตามวัตถุประสงค์

3. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาสกาลเทศะและบุคคล รวมทั้งใช้คำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม

4. แต่งบทร้อยกรอง

5. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย

6. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

7. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

8. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

9. ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

ตัวชี้วัด ม.5     เทอม 1
1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้อย่างถูกต้อง ไพเราะและเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน

2. วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่อ่านในทุกๆด้านอย่างมีเหตุผล

3. วิเคราะห์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเสนอความคิดใหม่อย่างมีเหตุผล

4. มีมารยาทในการอ่าน

5. เขียนเรียงความ

6. ผลิตงานเขียนของตนเองในรูปแบบต่างๆ

7. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง

8. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจตามหลักการเขียนเชิงวิชาการและใช้ข้อมูลสารสนเทศอ้างอิงอย่างถูกต้อง

9. บันทึกการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

10. มีมารยาทในการเขียน

11. วิเคราะห์แนวคิด การใช้ภาษาและความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล

12. ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

13. พูดในโอกาสต่างๆพูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด ม.5     เทอม 2
1. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังและลักษณะของภาษา

2. ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตามวัตถุประสงค์

3. แต่งบทร้อยกรอง

4. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

5. อธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย

6. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

7. วิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

8. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

9. ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง

ตัวชี้วัด ม.6    เทอม 1
1. ตีความ แปลความและขยายความเรื่องที่อ่าน

2. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านและประเมินค่าเพื่อนำความรู้ ความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

3. ตอบคำถามจากการอ่านงานเขียนประเภทต่างๆภายในเวลาที่กำหนด

4. อ่านเรื่องต่างๆแล้วเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึกย่อความและรายงาน

5. สังเคราะห์ความรู้จากการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาพัฒนาตน พัฒนาการเรียนและพัฒนาความรู้ทางอาชีพ

6. มีมารยาทในการอ่าน

7. เขียนสื่อสารในรูปแบบต่างๆได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยใช้ภาษาเรียบเรียงถูกต้อง มีข้อมูลและสาระสำคัญชัดเจน

8. ประเมินงานเขียนของผู้อื่น แล้วนำมาพัฒนางานเขียนของตนเอง

9. มีมารยาทในการเขียน

10. สรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู

11. ประเมินเรื่องที่ฟังและดูแล้วกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

12. พูดในโอกาสต่างๆพูดแสดงทรรศนะโต้แย้ง โน้มน้าวใจและเสนอแนวคิดใหม่ด้วยภาษาถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด ม.6    เทอม 2
1. อธิบายธรรมชาติของภาษา พลังและลักษณะของภาษ

2. ใช้คำและกลุ่มคำสร้างประโยคตามวัตถุประสงค์

3. ใช้ภาษาเหมาะสมแก่โอกาสกาลเทศะและบุคคล รวมทั้งใช้คำราชาศัพท์อย่างเหมาะสม

4. แต่งบทร้อยกรอง

5. วิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

6. วิเคราะห์และประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

7. วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น

8. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดีเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของสังคมในอดีต

9. วิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรมในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

10. สังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

11. รวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา

12. ท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจและนำไปใช้อ้างอิง
ไม่มีความคิดเห็น: